"Mikä on minulle oikea polku?" – Mentorointiohjelma tuleville sairaanhoitajille Lahdessa

14.04.2020

LAB-ammattikorkeakoulussa alkoi tammikuussa 2020 neljän kuukauden mittainen mentorointiohjelma, johon osallistuu 13 mentori-aktoriparia. Ohjelma toteutetaan suomenkielisenä ja se on osa MESH-hanketta. ESR-rahoitteinen MESH parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia verkostoja ja mentorointia kehittämällä.

Nyt alkaneessa ohjelmassa mentoreina toimivat työelämässä olevat sairaanhoitajat ja aktoreina opintojensa loppuvaiheessa olevat englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat. Aktorit edustavat monia eri kansallisuuksia ja haluavat sijoittua suomalaisille työmarkkinoille opintojensa päättämisen jälkeen. Vapaaehtoisia mentoreita rekrytoitiin Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry:n kautta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstölle toteutetun Kulttuuritietoinen ohjaus -koulutuksen osallistujista.

Mentorointi ei ole uusi asia sosiaali- ja terveysalalla. Monilla työpaikoilla hiljaista tietoa siirretään uusille työntekijöille mentoroinnin käytäntöjen avulla. MESH-hankkeessa mentorointi kohdistuu kuitenkin jo työllistymisvaiheeseen, kyse on siis työuramentoroinnista (mentoring to work). Mentorin tehtävä on tukea kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaiseen työelämään.

Mentoriksi monesta syystä

Mentoreilla oli erilaisia syitä lähteä mukaan toimintaan. Yksi kertoi haluavansa olla avuksi uusille tuleville kollegoille, koska hoitoalalle tarvitaan uutta työvoimaa tulevina vuosina. Toinen taas koki saaneensa itse niin paljon yhteiskunnalta koulutuksen muodossa, että haluaisi olla antamassa omaa osaamistaan eteenpäin.

Moni mentoreista halusi saada itselleen uusia tuulia arkeen: oppia uutta, saada lisää verkostoja, löytää uuden ystävän. Mentorit halusivat myös olla mukana alueellisessa kehittämistoiminnassa, jossa mentoroinnin kolmas osapuoli eli LAB-ammattikorkeakoulu on toimijana.

Mentoreiden odotuksia yhteisellä prosessille

Tammikuun yhteisessä aloitustapaamisessa kysyttiin odotuksia mentorointiohjelmaan liittyen. Mentorit toivoivat positiivisia kokemuksia ja uusien asioiden oppimista sekä verkostoitumista ja yhteistyötä. Toivottiin myös, että yhdessä pystyttäisiin edistämään aktorin työllistymistä. Yksi mentoreista kiteytti hienosti omaan toiveeseensa sen, mikä oikeastaan on mentoroinnissa keskeisintä:

”Toivon, että voin antaa oman kokemukseni toisen ihmisen avuksi.”mentori 

Samalla tämä toive kääntyi monella huoleksi siitä, osaako olla riittävän hyvä mentori. Yksi koki epävarmuutta vastavalmistuneena, toinen taas mietti mentori-aktoriparien yhteensopivuutta ja kolmas yhteisen ajan löytämistä. Lisäksi useampaa mietitytti mahdollinen kielimuuri, kun osapuolilla on eri äidinkieli.

Aktoreiden toiveita ja huolia

Aktorit toivoivat saavansa mentorilta apua ammatillisen osaamisensa kehittämiseen sairaanhoitajana. Tällä tarkoitettiin kasvamista sairaanhoitajan ammattiin, itsevarmuuden vahvistamista, suomen kielen oppimista sekä tietoa terveydenhuollosta Suomessa. 

”Toiveena jakaa ajatuksia sairaanhoitajuudesta.”aktori 

Aktoreita huoletti alkavassa mentorointiprosessissa se, pystyykö mentorointi vastaamaan heidän tavoitteeseensa työllistymisestä. Lisäksi aktorit kokivat työllistymisen esteenä olevan sellaisia asioita, joihin mentoroinnilla ei voida vastata. Tällainen este on esimerkiksi riittämätön suomen kielen taito. Aktorit myös kokivat, että tarpeita on vaikea sanoittaa mentoroinnille. 

Mentorointiohjelman lopuksi toukokuussa 2020 tullaan keräämään mentoreiden ja aktoreiden kokemuksia ohjelmasta. Tällöin on mielenkiintoista nähdä, miten toiveet toteutuivat.

 

Kirjoittajat:

Sari Lappalainen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla, hän on toiminut pitkään monikulttuuristen ryhmien tutorina.  Lisäksi hän toimii täydennyskouluttajana terveydenhuollon henkilöstölle.

Virve Pirttikoski toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla sekä asiantuntijana MESH-hankkeessa.

Dina Seppälä on tradenomiopiskelija, joka suorittaa harjoitteluaan MESH-hankkeessa. Dina teki artikkelia varten yhteenvedon aloitustapaamisessa toteutetun kyselyn vastauksista.