Mitä vertaismentorointi opetti aktoreille?

17.06.2021
Vertaismentoroinnissa kaikki ovat samanarvoisia – jokaista kättä tarvitaan, jotta pino pysyy kasassa

Perinteisesti mentorointi on tarkoittanut tilannetta, jossa ammatillisesti kokeneempi henkilö toimii mentorina ammatillisesti kokemattomammalle henkilölle. Tällöin mentorointisuhteeseen tulee helposti hierarkkinen näkökulma. Perinteisesti mentorointi on ollut myös parityöskentelyä – yhdellä mentorilla yksi aktori.

Vertaismentoroinnissa saa tukea vertaisilta

MESH-hankkeessa Lahdessa kokeiltiin ryhmämuotoista vertaismentorointia keväällä 2021. Vertaismentoroinnilla tarkoitetaan tässä prosessia, jossa opiskelupolullaan pidemmällä oleva vertainen toimi mentorina ja jakoi osaamistaan aktorille. Vertaismentorointi toteutettiin ryhmämuotoisena, jossa jo ammattikorkeakoulussa opiskeleva henkilö toimi mentorina opiskelusta ammattikorkeakoulussa kiinnostuneelle aktorille. Ryhmämuotoinen mentorointi mahdollisti kokemusten jakamisen ja oppimisen myös aktoreiden välillä.

Vertaismentorointi toteutettiin maahanmuuttajille tarkoitetun Korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen yhteydessä. Koulutus oli monialainen ja sen tavoitteena oli valmentaa maahanmuuttajia korkeakouluopintoihin. Koulutus oli 30 opintopisteen laajuinen ja siihen osallistui 18 opiskelijaa. Vertaismentoroinnin tavoitteena oli tukea valmentavan koulutuksen opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia korkeakoulussa ja antaa kuvaa korkeakouluopintojen luonteesta Suomessa.

Valmentavan koulutuksen alussa opiskelijat jaettiin ryhmiin sen perusteella, mistä alasta he olivat kiinnostuneita. Jokainen ryhmä sai oman mentorin, joka itse on opiskelemassa kyseistä alaa tai kyseiseen alaan läheisesti liittyvää alaa LAB-ammattikorkeakoulussa. Mentorointi aloitettiin helmikuussa 2021 ja se loppui huhtikuun lopussa. Mentorointi tapahtui virtuaalisesti. Mentoreilla ja aktoreilla oli käytössään oma mentorointia varten luotu ZOOM huone.

Mentorointi aloitettiin yhteisellä mentorien ja aktoreiden tapaamisella, jossa käytiin läpi mentoroinnin periaatteita, mentorin ja aktorin roolia. Tapaamisen päätteeksi mentorit ja aktorit tapasivat toisensa ja aloittivat mentorointiprosessin.

Mitä aktorit oppivat?

Aktoreita eli valmentavan koulutuksen opiskelijoita pyydettiin pitämään oppimispäiväkirjaa mentorointiprosessin ajan. Oppimispäiväkirjoista ilmeni, että prosessin aikana he saivat tukea ja opastusta korkeakoulun hakuprosessissa. Ryhmissä oli yhdessä täytetty Opintopolun hakulomakkeita ja valmistauduttu pääsykokeisiin. Aktorit oppivat myös mistä löytyvät opintojen rakenne, sisällöt ja opintojen opiskelumateriaalit.

”Olen oppinut, mistä ja miten löydät tietoa opiskelukurssin sisällöstä, kuinka etsiä tietoja paremmin ja nopeammin koulutuksen hakusivustoilta.”

Omien unelmien ja mahdollisuuksien työstämisen avulla aktoreiden omat tavoitteet olivat myös selkeytyneet. Tätä auttoi myös keskustelu ryhmässä muiden aktoreiden kanssa. Osa ryhmistä käytti Mentorointisalkusta löytyvää Unelmapuu työkalua omien tavoitteiden selkeyttämisen apuna. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien korkeakouluopintojen vaativuutta ja ajankäytön haasteita pohdittiin myös ryhmissä.

”Sattaa puhua joskus, että opiskelu on kauheen vaikea, mutta en kannatta uskoa kaikkia aina saa apua ja tukea, jos tuntuu haastavalta. Intensiivinen opiskelu vaaditaan oma järjestelyn”

”Tärkein asia, jonka sain mentoroinnista, on tietoisuus omista ammatillisista tavoitteistani: missä projekteissa, missä ja missä haluaisin työskennellä.”

Opintojen lisäksi ryhmissä opeteltiin suomen kieltä, etsittiin kiinnostavan alan työpaikkailmoituksia ja mietittiin mitä osaamista ko. työpaikat edellyttävät. Aktorit kertoivat oppineensa suomalaisen työelämän pelisäännöistä kuten työajasta ja lomakäytänteistä.

Aktorit korostivat oman aktiivisuutensa merkitystä mentorointiprosessissa. He kokivat, että oli tärkeää valmistautua tapaamisiin ja valmistella niihin kysymyksiä itselle tärkeistä asioista.  Aktiivinen osallistuminen keskusteluun antoi itselle ja selkeytti omia tavoitteita.

Kokonaisuudessaan aktorit pitivät mentorointiprosessia tärkeänä ja merkityksellisenä itselleen. Mentori koettiin tarpeelliseksi avuksi opintojen uudessa vaiheessa siirryttäessä kohti korkeakouluopintoja. Tarvitaan henkilö, joka auttaa uudessa tilanteesta ja jolta voi kysyä yksilöllisiä kysymyksiä. Aktorit nauttivat mentorointiprosessista.

”Nautin todella työskentelemisestä mentorin kanssa, se on todella mielenkiintoista ja hyödyllistä. Nämä eivät ole tavallisia luentoja ja seminaareja: mentori ja opiskelija valitsevat itse vuorovaikutuksen muodon. Tärkeintä ei ole pelätä esittää mentorille kysymyksiä, jotka huolestuttavat sinua, ei välttämättä rajoitu vain ammattimaisiin. Mentorit olivat myös aiemmin opiskelijoita tai ovat nyt opiskelijoita ja ovat kulkeneet samanlaista polkua. Heidän itsensä etsimisen ja itsemääräämisoikeuden historia on yhtä arvokasta kuin ammatillinen tieto.

          Kiitos ihanaa kokemuksesta!”

 

Kirjoittaja: THM, KL Sari Lappalainen työskentelee MESH-hankkeessa asiantuntijana ja LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina.

Kuva: Pexels