Turun ammattikorkeakoulun tehtäviin kuuluu mentoroinnin strukturoinnin rakentaminen sekä systematisointi. Hankkeen tavoitteena on määritellä ja luoda mentoroinnille rakenne, jonka puitteissa mikä tahansa organisaatio voi toteuttaa mentorointia omalle kohderyhmälleen. Rakenne, jonka myötä kaikki osapuolet hyötyvät mentoroinnista ja mentorointi vastaa osallistujien tarpeisiin. Kehitetyt mentorointiohjeet ja -materiaalit järjestävälle taholle, mentorille ja aktorille löytyvät YES-kummit-sivustolta. 

Käytännössä hanke kartoittaa ja vertailee olemassa olevia mentorointiohjelmia ja –järjestelmiä ja niiden pohjalta järjestää mentorointiohjelmia korkeakoulutetuille kansainvälisille osaajille ja kokeilee erilaisia mentoroinnin malleja. Samalla käydään keskustelua yritysten, kehittäjäorganisaatioiden, viranomaisten sekä maahan muuttaneiden kansainvälisten osaajien kanssa. 

Turun ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja, joka toimii hankkeen hallinnoijana sekä vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja sen seurannasta. Hankkeen hallinnoijana Turun ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata raportoinnista ja arvioinnista. Turun vastuualueisiin kuuluu myös sisäinen ja ulkoinen viestintä. Lisäksi Turku vastaa yhteistyöfoorumeista hankekumppaneiden kanssa sekä laatii ja levittää tietoa sidosryhmien käyttöön.

Turussa projektipäällikköinä toimi Jonna Heikkilä ja Essi Hillgren.